dimarts, de novembre 06, 2007

CORREGIR ÉS DE SAVIS


L’any 1998 es va aprovar a les Corts Generals la llei 43/1998, de 15 de desembre, de restitució i compensació als partits polítics de béns i drets confiscats en aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939 que tenia com objectiu principal realitzar un acte de justícia històrica com és el de la devolució als partits polítics d’allò que se’ls va arrabassar. Així, es perseguia la reparació del perjudici patrimonial que van patir els partits, de la mateixa manera que s’ha fet també amb els sindicats.

Han passat gairebé 10 anys de vigència d’aquesta llei i són massa les dificultats amb les que aquells que han volgut iniciar procediments de devolució s’han trobat per a la seva aplicació i pel compliment de l’objectiu de la llei que la seva pròpia exposició de motius determinava. Ara és el moment, per tant, d’intentar corregir allò que el legislador va fer malament i aprovar una llei que realment acabi amb els greuges acumulats. Cal tenir en compte a més que el reglament de desenvolupament de la llei aprovat pel govern del PP feia una interpretació totalment restrictiva de l’articulat de manera que feia de facto gairebé impossible tramitar qualsevol expedient.

És per això que el grup socialista va votar a favor de la presa en consideració de les 3 proposicions de llei presentades per CIU, ERC i IU-ICV. En la celebració de la ponència el dia 6 de novembre hem presentat un text de síntesi que ha estat consensuat amb tots els grups excepte el PP.

Les principals línies de millora legislativa que s’introduiran són les següents:

1. Flexibilitzar dels mecanismes de prova i d’acreditació de la titularitat.
2. Possibilitat de revisar els expedients iniciats d’acord amb els nous criteris establerts per la llei.
3. Ampliar l’àmbit subjectiu d’aplicació de la llei, en la mesura que els partits polítics com a tal no existien en aquell moment i per tant cal tenir en compte també les “entitats vinculades” a partits.
4. Establir un nou termini d’1 any per a poder presentar noves sol·licituds.
5. Incorporar nous criteris de valoració econòmica dels immobles confiscats que tendeixin a l’aproximació al valor de mercat.

Esperem, doncs, que la setmana vinent puguem aprovar el text definitiu a la Comissió Constitucional del Congrés i donar compliment així a una de les tantes assignatures pendents que ens queden per afrontar.