dilluns, d’octubre 26, 2009

LES RELACIONS ENTRE LA GENERALITAT I LA UNIÓ EUROPEA


Una de les regulacions més importants que ha incorporat l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006 és tot el capítol referit a les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea. Se’n parla poc, potser perquè és menys mediàtic que altres aspectes de la regulació estatutària, però la seva transcendència és enorme.

La nostra entrada a la Unió ha provocat que la legislació hagi hagut d’adaptar-se en molts sectors, però encara queda pendent l’adaptació de la pròpia Constitució espanyola (en el sentit que manca un esment explícit a la Unió) i tampoc no ho havien fet els Estatuts d’Autonomia de les diferents Comunitats Autònomes. Ara, amb els nous Estatuts i especialment pel que fa a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya hem pogut resoldre aquesta mancança.

En aquest sentit és important la distinció entre “política exterior o relacions internacionals”, competència exclusiva de l’Estat d’acord amb l’article 149.1.3 de la Constitució; i “política europea” en la mesura que la Unió ha passat a ser un centre de poder més, una instància administrativa amb institucions polítiques que creen normes d’obligat compliment i normes que formen part del nostre ordenament jurídic. En d’altres paraules, el dret europeu és dret intern, mentre que el dret internacional té una altra consideració.

Així, sembla que té sentit que les instàncies de poder que actuen sobre la ciutadania tinguin intercomunicació entre elles, de manera que les CCAA tinguin capacitat de relació amb les diferents institucions europees.

En una concepció federal, de pacte, d’acord, de diàleg permanent, d’exercici de radicalitat democràtica, ens ha de semblar pertinent que la Generalitat participi en l’acció davant de la Unió Europea.

Sembla adequat, per tant, que s’hagin dut a terme algunes coses previstes a l’Estatut com és la participació de membres del govern de la Generalitat en la representació permanent (la REPER) (article 187.3) o garantir que la Generalitat en l’àmbit de les seves competències apliqui el dret europeu (article 189.1).

En aquest sentit, és especialment important que en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat s’hagi creat ja la Subcomissió d’Afers europeus i acció exterior per tal d’anar desplegant tots els articles estatutaris referits a aquesta matèria (són els que van del 184 al 190 de l’Estatut). Estic segura que ambdues parts faran una feina excel·lent en aquesta subcomissió i permetran l’avenç en un àmbit tant rellevant com aquest.