dimecres, de febrer 27, 2008

CONSTRUINT L’ESPANYA SOCIAL

PER ARRIBAR A UNA VERITABLE SOCIETAT D’OPORTUNITATS

1. Llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (la que coneixem com la llei de la dependència), 4t pilar de l’Estat del Benestar.
2. Equiparació dels drets socials dels treballadors autònoms amb els treballadors per compte aliena.
3. Pujada del Salari Mínim Interprofessional dels 450 que hi havia amb el PP fins els 600 euros.
4. Aportació de 2500 euros per cada fill que neixi i de 3500 per cada fill de famílies monoparentals, nombroses i amb fills amb discapacitat.
5. Pujada en més d’un 25% de les pensions mínimes.
6. Compatibilització de les pensions del SOVI i les de viduïtat.
7. Compatibilització de les pensions no contributives d’invalidesa amb el treball remunerat.
8. Gran impuls a la creació de llocs de treball aconseguint que molts contractes en precari hagin passat a ser fixes. Més i major qualitat de l’ocupació fins arribar a rècords mínims d’atur (a Catalunya sobre el 6,5%).
9. Aprovació del permís de paternitat que ajuda a equiparar les responsabilitats dels pares amb les de les mares.
10. Aprovació de la llengua de signes, on es regulen els mitjans de recolzament a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
11. Aplicació de deducció fiscal pel lloguer que havia desaparegut amb els governs del PP.
12. Previsió d’ajuts pel lloguer i l’emancipació dels joves.
13. Increment pressupostari del 720% per a la integració dels immigrants (dels 42 milions que destinava per any el PP a 303 milions del govern socialista).
14. Creació de l’Estatut pels espanyols a l’exterior amb una millora dels seus drets.
15. Increment del recolzament als emigrants d’un 58% (de 84 milions l’any 2003 a 134 milions l’any 2007)
16. Servei d’atenció bucodental als menors d’entre 7 i 15 anys.
17. Increment de la partida per a beques fins el punt que 32.000 catalans han gaudit d’una. També les beques Erasmus han passat de 4642 el 2003 a 52.000 el 2007. Tanmateix l’import ha augmentat de 1000 euros a 6000 euros per beca.
18. El fons de reserva de la Seguretat Social s’ha triplicat
19. El mínim exempt de l’IRPF s’ha apujat un 50%, amb la qual cosa els ciutadans que cobren un salari mínim han deixat de pagar aquest impost.
20. Hem arribat al compromís del 0,5% d’ajut al desenvolupament, amb la intenció de contribuir a eradicar la pobresa al món.